!-- Google Tag Manager -->

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Zkuste náš lokátor a najděte si nejbližší prodejnu DITON výrobků.

Spočítejte
si vaši cenu

Kalkulačka dlažby Kalkulačka plotů

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s.r.o. stranou prodávající.

1.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou DITON a jsou pro potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů, prodejních místech prodávajícího, v tištěných cenících prodávajícího a na jeho webových stránkách www.diton.cz Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

2. ZBOŽÍ, CENOVÉ PODMÍNKY A PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

2.1. Sortiment, název a specifikace výrobků a zboží jsou uvedeny v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že výrobky a zboží odpovídají všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Provedení a zobrazení výrobků a zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.

2.2. Cena výrobků a zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění. Vystavením objednávky nebo podpisem kupní smlouvy kupující potvrzuje znalost VODP a souhlas s cenou. K ceně náleží DPH, dle aktuální sazby. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva nebo výsledná cena po slevě se vyznačí v daňovém dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující fakturovanou cenu řádně a včas, může prodávající dodatečně doúčtovat kupujícímu poskytnutou slevu za odebrané výrobky, zboží a služby.

2.3. Cena dodávaných výrobků, zboží a služeb je splatná nejpozději při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, není-li písemně sjednáno jinak. Pokud se k zaplacení ceny za výrobky, zboží a služby použije bezhotovostní platební styk, pak je nutno uvádět jako variabilní symbol

číslo vydané faktury. Cenové podmínky platí dle VODP, není-li v kupní smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.

2.4. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách o rozměrech 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm a 120 x 80 cm (EUR), 120 x 80 cm (EUR) s držáky a 240 x 80 cm, jejichž cena je uvedena v ceníku prodávajícího. Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována ceníková cena, zdaněná základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb. Kupující má právo palety, které nakoupil od prodávajícího a které jsou nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit prodávajícímu do 6 měsíců od nákupu nebo je vyměnit při uskutečnění dalšího obchodního případu na započtení ceny palet. Kupující doloží skutečné odběry palet od prodávajícího (dodacím listem, popř. účetním daňovým dokladem, a to pouze

v originálním výtisku). Při vrácení nepoškozených palet bude kupujícímu odečteno jednorázové opotřebení ve výši 35,- Kč bez DPH/paleta (platí pro palety 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm, 120 x 80 cm (EUR)) nebo jednorázové opotřebení ve výši 45,- Kč bez DPH/paleta 120 x 80 cm (EUR) s držáky nebo jednorázové opotřebení ve výši 65,- Kč bez DPH/paleta 240 x 80 cm. Kupující má možnost prodávajícímu vrátit palety, které jsou mírně poškozeny, maximálně však se třemi poškozenými prvky. Jejich výkupní cena je poté stanovena podle počtu poškozených prvků následujícím způsobem: v případě vrácení palet s jedním poškozeným prvkem bude jejich výkupní cena 159,- Kč bez DPH (platí pro palety 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm, 120 x

80 cm (EUR)), u palety 120 x 80 cm (EUR) s držáky bude výkupní cena 238,- Kč bez DPH a u palety 240 x 80 cm bude výkupní cena 340,- Kč bez DPH.

U palety se dvěma poškozenými prvky bude odečteno opotřebení ve výši 129,- Kč bez DPH (platí pro palety 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm, 120 x 80 cm (EUR)), u palety 120 x 80 cm (EUR) s držáky bude výkupní cena 192,- Kč bez DPH a u palety 240 x 80 cm bude výkupní cena 275,- Kč bez DPH.

V případě vrácení palet se třemi poškozenými prvky budou tyto palety vykoupeny za cenu 99,- Kč bez DPH (platí pro palety 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 120 x 100 cm, 120 x 80 cm (EUR)), u palety 120 x 80 cm (EUR) s držáky bude výkupní cena 147,- Kč bez DPH a u palety 240 x 80 cm bude výkupní cena 210,- Kč bez DPH. Přehled opotřebení u jednotlivých palet a ceny palet podle počtu poškozených prvků je uveden v ceníku. Palety se nesmí vracet zazámkované do sebe, ale volně uložené na sebe dle jednotlivých rozměrů a druhů. Vyúčtování opotřebení palet a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období

kalendářního měsíce nebo po vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 6 měsíců od vystavení daňového dokladu. O nepřevzatých paletách je vyhotoven zápis o jejich úschově.

Palety nepřevzaté na sklad (tj. ty palety, které prodávající pro poškození nepřevzal zpět) budou uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů na skladě prodávajícího. V této lhůtě si je může kupující vyzvednout a odvézt. Pokud nedojde k dohodě, budou tyto palety následně vyřazeny z evidence prodávajícího a zlikvidovány. Palety stejného druhu vrátí kupující na místo, odkud byly palety (obal) expedovány, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.

2.5. Zbožím jsou prodávajícím souhrnně označovány výrobky vlastní výroby prodávajícího a překupované výrobky ostatních výrobců, u kterých může být odlišný režim záruky a oběhu palet.

3. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ

3.1. Objednávka musí obsahovat: číslo cenové nabídky (pokud byla vytvořena), název výrobků, zboží a služeb, jejich množství a barevné provedení, požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr, odvoz na určené místo), způsob placení, jméno, adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, podpis kupujícího (pro fyzické osoby platí přiměřeně), požadovaný termín vývozu, e-mailovou adresu pro případ písemného potvrzení objednávky. Objednávka výrobků, zboží a služeb je platná jen tehdy, je-li zaslaná kupujícím prodávajícímu na jim zadanou emailovou adresu, fax nebo korespondenční adresu a je opatřena podpisem oprávněné osoby kupujícího a je potvrzena prodávajícím. Kupující si může vyzvednout objednané výrobky a zboží u prodávajícího až tehdy, potvrdí-li prodávající kupujícímu dostupnost objednávaných výrobků a zboží.

3.2. Vyskladněním výrobků, služeb a palet (obaly) se rozumí předání a převzetí takovýchto výrobků, zboží a palet (obaly) k přepravě. Při vyskladnění potvrdí přebírající (kupující nebo přepravce) dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí výrobků, zboží a palet (obaly) kupujícím (popř. přepravcem). Vyskladněním výrobků, zboží a palet (obaly) jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané výrobky, zboží a palety včas, může prodávající účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za jednotlivou paletu s výrobky a se zbožím.

3.3. Převzetím výrobků, zboží a palet (obaly) při vyskladnění nebo při dodávce od přepravce splnil kupující své závazky, a to prohlédnout, porovnat a zjistit shodu s objednanými výrobky, zbožím a paletami. To se týká zejména zjištění druhu, stavu/kvality, barvy, provedení a množství výrobků, zboží a palet.

3.4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a včas. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky za každý započatý den prodlení.

3. 5. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky obsažené v kupní smlouvě nebo faktuře.

3.6. Strany se dále dohodly, že součet všech sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu 1.000,- Kč bez DPH. Pokud však sankce a úroky přesáhnou tento limit, je každá ze stran oprávněna účtovat a vymáhat všechny sankce a úroky nesnížené o tuto částku.

3.7. Nebezpečí škod na výrobcích, zboží a paletách přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím výrobků, zboží a palet (při vyskladnění nebo předání od dopravce).

3.8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, nesplní-li prodávající ani náhradní termín dodání výrobků, zboží a služeb, a to do deseti dnů po uplynutí nově sjednané dodací lhůty. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání nebo VODP, zejména v případě prodlení s placením kupní ceny delší než 7 dnů.

3.9. Kupující má právo vrátit zakoupené zboží prodávajícímu jen na základě předem potvrzené písemné žádosti kupujícího učiněné nejpozději do tří měsíců od převzetí zboží. Vrátit lze pouze výrobky a zboží, které jsou v bezvadném stavu a v originálním balení. Prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad na vrácené výrobky a zboží v kupních cenách snížených o 20,00 %.

3.10. Prodávající není v prodlení a nezodpovídá za škodu vzniklou prodlením s dodávkou zboží kupujícímu v případě zastavení či přerušení výroby z důvodu vyšší moci nebo vzniklé neodvratitelným jednáním třetí osoby a to po dobu trvání tohoto stavu.

3.11. Objednáním výrobků na zakázku (výrobky, které nejsou uvedeny v cenících výrobků společností DITON s.r.o. a Beton Brož s.r.o. pro rok 2018) se kupující zavazuje k jejich odebrání a následnému zaplacení na základě uzavřené kupní smlouvy. Na takovéto zakázky je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy, a to až ve výši 75,00 % ceny zakázky. Dokud kupující neuhradí uvedenou výši zálohy z dané zakázky a k této zakázce nepřipojí nebo nedodá příslušnou technickou dokumentaci (u výrobků, u kterých je tato dokumentace požadována), nebude zakázka akceptována, resp. potvrzena a zakázková výroba nebude zahájena.

3.12. V případě, že kupující od potvrzené objednávky výrobků na zakázku odstoupí nebo objednané výrobky na zakázku neodebere v předem stanovené lhůtě a množství, nezbavuje se tak povinnosti uhradit 100,00 % kupní ceny.

4. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

4.1. Prodávající se zaručuje dodat kupujícímu výrobky, zboží a palety, vyhovující v době nákupu všemi svými parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti.

4.2. Prodávající poskytuje na skryté vady vlastních výrobků záruku po dobu 20 let od data vystavení daňového dokladu. Na kanalizační výrobky, včetně šachtových den, poskytuje prodávající záruku na skryté vady výrobků po dobu 5 let. Na obchodované zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

4.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení Dodacího listu nebo daňového účetního dokladu kupujícímu.

4.4. Reklamaci lze uplatňovat pouze písemně podle zákona č. 89/2012 Sb., a to na základě předloženého dodacího listu nebo účetního dokladu u prodávajícího. Při odběru výrobků a zboží prodávajícího dodaných přes třetí osobu se uplatňuje reklamace prostřednictvím tohoto dodavatele

a začíná běžet dnem doručení reklamace výrobci.

4.5. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití zboží, neodborné manipulace se zbožím a za vady způsobené třetí osobou na zboží. Záruka se též nevztahuje na drobné barevné odchylky, které nelze při průmyslové výrobě betonových výrobků vyloučit, zvláště pak u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou.

4.6. Zboží se zjevnou vadou nesmí být zabudováno do konstrukce a musí být ponecháno ve stavu, zajištujícím průkazně původ zboží (identifikační štítek a dodací list). Takovéto zboží musí kupující nebo zhotovitel reklamovat před jejich zabudováním do konstrukce. Prodávající nenese jakékoli důsledky, plynoucí ze zabudování takovýchto výrobků.

4.7. Kupující se seznámil s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným technologickým postupem při montáži zboží, který je v rozporu s platnými normami, obecnými zásadami a doporučenými postupy společnosti DITON pro montáž nebo pokládku, které jsou k dispozici na www.diton.cz. Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Dále prodávající nepřebírá zodpovědnost za neodbornou manipulaci se zbožím, za znečištění zboží po předání zboží kupujícímu a dále za vady, způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev.

4.8. Kupující je povinen před zásypem kanalizačních prvků provést tlakovou nebo obdobnou zkoušku a o této zkoušce pořídit zápis. Zásyp kanalizačních prvků je kupující oprávněn provést až po této tlakové zkoušce, pokud prokáže správné usazení kanalizačních prvků a těsnost kanalizace. Případné výrobní vady kanalizačních prvků, musí kupující reklamovat u prodávajícího před zásypem kanalizace. Prodávající nenese odpovědnost za vady a netěsnost kanalizačních prvků, které nebyly reklamovány u prodávajícího před jejich zásypem.

4.9. Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobky a zboží s výskytem výkvětů, které vznikají při výrobě betonových výrobků ze zavlhlého čerstvého betonu během jeho zrání. Tyto výkvěty nemají žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonových výrobků a zboží a mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu. Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky a zboží s výskytem sirnatých výkvětů, které se mohou na výrobcích objevit s odstupem času při působení atmosférických vlivů. Sirnatý výkvět je čistě přírodní jev na produktu z přírodních materiálů, který výrobce nemůže ovlivnit a nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků. Tyto výkvěty mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu.

4.10. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových výrobků a zboží (např.: posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením agresivních chemických činidel, nadměrným mechanickým namáháním apod.).

4.11. Zboží dodávané na paletách je od prodávajícího zajištěny zafixováním k paletě, aby bylo možno se zboží, manipulovat a transportovat je. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození vzniklé při dopravě zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (např. kurtováním). Za poškození zboží vzniklé při dopravě (porušení obalu, rozsypání výrobku, nešetrné skládání z vozidla, apod.) zodpovídá dopravce. Kupující je povinen zapsat dopravci do Dodacího listu poznámku o poškození přepravovaných palet a výrobků, pořídit fotodokumentaci a ihned informovat prodávajícího.

4.12. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálního balení vyskytnout ne více jak 2 % výrobku odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány.

4.13. Kupující je odpovědný za předání těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (VODP) dalším kupujícím, nebo zhotovitelům.

4.14. Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši. 4.15. Reklamace výrobků nebo zboží nedává kupujícímu právo neplnit smluvní podmínky, ke kterým se zavázal.

4.16. Pokud chce kupující dodané zboží reklamovat, je možné uplatnit reklamaci buď písemně na mail reklamace@diton.cz či na korespondenční adrese DITON s.r.o., oddělení reklamací, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem, popř. na tel. 773 797 856.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi, budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a obecně závazných právních předpisů, zejména Zák. č. 89/2012 Sb.

V Jihlavě 1. 1. 2018

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost Stažení souboru
Všeobecné obchodní a dodací podmínky od 1.1. 2018 82 KB Stáhnout soubor

Kontaktní formulář

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odpověď vám bude zaslána do 2 pracovních dnů.

Máte raději tištěný katalog?
Napište si o něj, pošleme Vám jej ZDARMA.